The Israeli Law, Information and Technology Authority (ILITA) Publishes Draft Guidelines Regarding Recorded Service Calls [Hebrew]
31/07/2016
image

לקוחות וידידים יקרים,

לאחרונה פרסם רשם מאגרי המידע ברשות למשפט, טכנולוגיה ומידע טיוטת הנחיה בנושא “תחולת הוראות חוק הגנת הפרטיות על זכות העיון בשיחות קוליות, בצילומי וידאו ובסוגי מידע דיגיטלי נוספים”.

מטרת טיוטת ההנחיה להבהיר לציבור את זכותו לעיין בכל המידע שבתי עסק או גופים אחרים שנותנים שירות לציבור שומרים עליו באופן דיגיטלי – שיחות טלפוניות מוקלטות, תכתובות צ’אט, שיחות המצולמות בווידאו וכיוצ”ב.

טיוטת ההנחיה קובעת כי ראוי לאפשר לאדם המבקש לעיין במידע שנשמר עליו באופן האמור, את העיון באמצעות משלוח קובץ דיגיטלי הניתן לשמיעה, קריאה או צפייה, בהתאם לפורמט שבו נשמרה התקשורת במקור, באופן שניתן לעיון באמצעות תוכנות שזמינות לציבור.

הפרת זכות העיון כאמור מהווה עבירה פלילית ועבירה מנהלית.

טיוטת ההנחיה מהווה, לפי לשונה, הבהרה של רשם מאגרי המידע ביחס לפרשנותו את סעיף 13 לחוק הגנת הפרטיות, הקובע את זכות העיון של כל אדם במידע שעליו המוחזק במאגר מידע, ואת תקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין לערעור על סירוב לבקשת עיון), התשמ”א-1981, הקובעות, בין היתר, את אופן מימוש זכות העיון כאמור.

לעמדת רשם מאגרי מידע, כפי שבאה לידי ביטוי בטיוטה, כל מידע שנשמר באמצעים דיגיטליים עשוי להיחשב כמידע שזכות העיון חלה לגביו, וזאת בייחוד “בעידן הדיגיטלי, בו כל פריט מידע ניתן לשמירה ועיבוד בקלות יחסית וכמות המידע הנאגר והאפשרויות לגזור ממנו מסקנות עצומה בהיקפה”. לפיכך, זכות העיון הקבועה בחוק הגנת הפרטיות חלה, לעמדת הרשם, לא רק על תכתובות, אלא גם הקלטות קוליות של שיחות טלפון וצילומי וידאו. עוד לעמדת הרשם, בעידן הטכנולוגי המאפשר אחסון מידע בדרכים טכנולוגיות שונות, ראוי כי תהיה התאמה בין אופן שמירת המידע לבין האופן שבו תינתן זכות העיון, כך שיתאפשר מימוש של זכות העיון בצורה מהירה, יעילה וזולה.

מכל האמור לעיל נגזרות הוראות הטיוטה, לפיהן כאמור יש לאפשר לכל אדם זכות עיון בכל מידע ששמור עליו באופן דיגיטלי, ולהעניק לו את זכות העיון באמצעות משלוח (בדוא”ל, בגישה לאתר מאובטח וכד’) בקבצים שניתנים לעיון בפורמט שבו נשמר המידע מלכתחילה.

מטבע הדברים, ההוראות הקבועות בטיוטה צפויות להשפיע בעיקר על גופים שלהם ממשקי שירות לקוחות או מכירות נרחבים, העושים שימוש באמצעי תקשורת טכנולוגיים שונים.

ניתן להעביר לרשם מאגרי המידע הערות ביחס לטיוטת ההנחיה עד ליום 18.8.2016. נשמח לסייע בכל שאלה ביחס לטיוטה וכן לסייע בגיבוש והעברת הערות לרשם במידת הצורך.

מזכר זה כולל מידע חלקי בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי פרטני. מזכר זה מוגש כשירות ללקוחותינו, תוך הבהרה שמקרה ספציפי טעון בדיקה ודיון.

No Fields Found.